Dernek Tüzüğü

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – I

DERNEĞİN ADI MERKEZİ FİZYOTERAPİSTLİK TANIMI

DERNEĞİN ADI

MADDE 1- Türkiye Fizyoterapistler Derneği’dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2 - Derneğin merkezi Ankara'dadır.

FİZYOTERAPİST TANIMI

MADDE 3 –

Fizyoterapistler; bireyleri değerlendiren, fizyoterapi tanılamasını yapan, planlayan, uygulayan ve izleyen, mesleki otonomisi olan, kendi eylemlerinden sorumlu özerk sağlık profesyonelleridir. Fizyoterapistler, fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal faktörleri kapsayan kanıta dayalı yaklaşımlar kullanarak, bireyin yaşam boyunca topluma katılımını, sağlığın korunmasını ve yeniden kazandırılmasını, hareket yeteneğini, fiziksel aktivitesini ve fonksiyonel yeteneklerini iyileştirirler. Fizyoterapistler kanıt temelli yaklaşımları kullanır, uygulama alanları ve profesyonel davranış kuralları içinde uygulama yaparlar. Fizyoterapistler ulusal olarak tanınan bir eğitim programını tamamlar.

Uzman fizyoterapistler; fizyoterapi kapsamında bilgi, beceri ve etik davranışlar yönüyle ileri uygulamaları gerçekleştirebilen fizyoterapistlerdir. Lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren, yüksek lisans veya doktora yapan ve/veya aynı alanda en az 10 yıl çalışmış sağlık meslek mensubudur. Belirli bir klinik uygulama, eğitim, araştırma veya mesleki yönetim alanına odaklanarak diğer fizyoterapistler arasında ileri düzeyde çalışabilme becerilerini gösterebilirler. Uzman Fizyoterapist, yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren, öngörülemeyen durumlarda risk yönetimi için daha karmaşık karar verme süreçlerine hitap edebilecek ek becerilere sahiptir.

BÖLÜM – II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

DERNEĞİN AMACI

MADDE 4 -

 1. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü veya yüksekokullarında lisans eğitimini tamamlayarak fizyoterapist unvanını alan fizyoterapistleri bir araya toplamak, onların mesleki hak ve yetkilerini korumak, geliştirmek, savunmak, fizyoterapistlik mesleğini tanıtmak, meslektaşların mesleği en iyi şekilde ve etik kurallar çerçevesi içinde temsil etmelerini sağlamak ve fizyoterapistlik mesleğini profesyonel bir kuruluş olarak ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek, fizyoterapist ve uzman fizyoterapistlerin mesleki otonomilerine uygun çalışmalarını sağlamak,
 2. Fizik tedavi ve rehabilitasyon / fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası, yeni yöntem uygulama veya teknikleri; sosyal alanlardaki, yenilik, gelişme ve yayınları izlemek, üyelerine bildirmek, bunlarla ilgili rapor hazırlamak, strateji belgeleri hazırlamak, görüş bildirmek ve öneri vermek,
 3. Fizyoterapistlerin bilimsel araştırmalarını teşvik etmek, araştırma ve çalışmalarla ilgili yarışmaları düzenlemek, burs ve ödülleri vermek,
 4. Engelliliğin ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi ile bu kişilerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde fizyoterapist, diğer sağlık profesyonelleri, teknik ve sosyal elemanların eğitim-öğretim ve çalışmalarına katkıda bulunmak,
 5. Mesleğin daha iyi ve organize bir şekilde temsil edilebilmesi ve otonom bir meslek haline gelebilmesi için oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bunlarla ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yapılanmaların içinde yer almak,
 6. Mesleki eğitim ile ilgili uluslararası standartlarda çekirdek eğitim programını ve standartlarını oluşturmak; bu program ve standartların fizyoterapist yetiştiren tüm yüksek öğretim kurumlarında kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak,
 7. Mesleğin tanıtımını yapmak ve bu amaca yönelik olarak mesleki tanıtım, yaygınlaştırma ve mesleki uygulamaları sağlayacak faaliyetlerde bulunmak; mesleğin tüm sağlık profesyonelleri ve onları temsil eden meslek dernekleri, sivil toplum örgütleri, politika yapıcılar, işverenler, kurum ve kuruluşlar ve halk tarafından tanınır olması için çalışmak; bu yolla fizyoterapi biliminin ve fizyoterapistlerin mesleki otonomisine uygun uygulama alanlarının gelişmesine yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yardımcı olmak,
 8. Türk fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve mesleki yetkinliklerinin tüm dünyada geçerli olması için Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (World Confederation of Physical Therapy-WCPT) ve Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu-Avrupa Bölgesi (WCPT-ER) başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası ilgili tüm kurum ve kuruluşla her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak, bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek,
 9. Fizyoterapistlik mesleğinin en iyi şartlarda uygulanması ile ilgili mesleki çalışma standartları ve etik kuralları oluşturmak ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
 10. Fizyoterapistlerin yetki ve sorumlulukları ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapmak, mesleki hak ve yetki ihlallerini belirlemek, mesleki otonomi ve öz denetim ile ilgili çalışmalar yapmak, mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak, bu politika belirleyicilerle birlikte her düzeyde ve her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak,
 11. Tüm platformlarda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek; mesleki hak, yetki ve sorumlulukların iyileştirilmesi yönünde her düzeydeki politika belirleyicilerle yakın iletişim halinde olmak, bunların tesisi için her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak, bu amaçla oda, birlik, federasyon vb. yeni örgütsel yapılanmalar oluşturmak ve bu yerel, ulusal ve uluslararası yapılanmaların içinde yer almak,
 12. Fizyoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek,
 13. Engelli, yaşlı, hasta veya her yaş grubundaki sağlıklı bireylerin sağlığını geliştirme veya fizyoterapi-rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası (sağlık, sosyal, spor, eğitim, istihdam, bilim, teknoloji, turizm, çevre düzenlemeleri gibi) politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 14. Toplum sağlığını geliştirmek veya artırmak ve koruyucu sağlık hizmetleri/koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili her alanda çalışmalar yapmak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal eğitim vermektir.

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR

MADDE 5-

 1. Dernek, fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon alanında ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel, konferans, kurs, hizmet içi eğitim, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel konular ile ilgili toplantılar düzenler, ilgili Türk ve yabancı bilim adamlarını davet eder,
 2. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel ve tıbbi dernekkuruluşlar ve mesleki örgütler ile ilişkiler kurar. Uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara, fizyoterapi mesleği ile ilgili başta Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu-Avrupa Bölgesi gibi ilgili uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olur, ülkemizi ve Türk Fizyoterapistlerini bu kurum ve kuruluşlarda temsil eder, yurt içi ve yurt dışında faydalı gördüğü toplantı, çalıştay ve bilimsel toplantılara katılır,
 3. Gerekli durumlarda derneğin yetkili organları aracılığı ile araştırma yapılmasını ve proje yürütülmesini sağlar; uzmanlaşmış fizyoterapi dernekleri, diğer meslek dernekleri veya kurum ve kuruluşlar ile ortak projelerde yer alır,
 4. Meslektaşları bilimsel veya sosyal amaçlı olarak bir araya getirir ve mesleki birlikteliği sağlamaya veya güçlendirmeye çalışır. Bunun için çeşitli aktiviteler, seminerler, gezi programları veya projeler yapar,
 5. Derneğin yetkili organlarınca araştırma yapılması ve proje yürütülmesini sağlar,
 6. Amacı ile ilgili olarak Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin yararlanması için kütüphane kurar. Dergi, broşür, kitap gibi bilimsel eserlerden yararlı bulduklarının yayın haklarını alır, yayınlar,
 7. Amacına uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon, eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmet merkezleri açar,
 8. Amacın gerçekleşmesi için, gerekli gayrimenkullere sahip olur, gerekirse satar, kiralar,
 9. Fizyoterapi sınavı için gerekli alt yapının ve board (kurulu)’un oluşturulması yönünde çalışmalar yapar ve çalışması için gerekli resmi girişimleri yapar ve bununla ilgili çalışmaları gerekli kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütür,
 10. Eğitimini yurt dışındaki okullardan alarak mezun olmuş ve Türkiye’de çalışmak veya lisansüstü eğitim almak için gelmiş olan fizyoterapistler için denklik çalışmalarına dair görüş bildirir ve bununla ilişkili kurumlara danışmanlık hizmeti verir,
 11. Türk fizyoterapi öğrencilerine gerekli görüldüğü ve dernek olanakları mevcut olduğu takdirde burs verebilir,
 12. l)Amacına ilişkin çalışmaları gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararı/ genel kurul kararı ile vakıf ve müesseseler, kooperatif, ticari işletme kurabilir, ortak olabilir,
 13. Danışmanlık hizmeti verebilir,
 14. Fizyoterapist yetiştiren yüksekokullarda/fakültelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması ve bu okulların yönetim ve denetiminin fizyoterapistlerce yapılması için çalışmalar yapabilir, bölümlerin eğitim kalite göstergelerini oluşturabilir ve izleyebilir,
 15. Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslararası stratejik planlar yapabilir veya bu planlara katkı sağlayabilir.
 16. İlgili kurum, kuruluş veya diğer politika yapıcılarla birlikte yeni sağlık politikaları belirlenmesine ve mevzuata yönelik çalışmaları resmi makamlarla birlikte yapabilir,
 17. Üyelerinin istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapar,
 18. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili ve mesleğin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunabilir,
 19. Meslek ahlakı ve etik kurallarını uygulamak ve sürekli geliştirmek için kurullar oluşturur, gerekli cezai yaptırımlar ve hukuksal girişimlerde bulunabilir,
 20. Sağlık alanında dernekler, sivil toplum kuruluşları, birlik, sendika, vakıflar ve fedarasyona katılabilir, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar kurabilir, oluşturulan platformlarda yer alabilir, ortak bildirilere katılabilir,
 21. Meslektaşların ve öğrencilerin özlük haklarına ilişkin çalışmalar yapabilir, taraf olabilir,
 22. Fizyoterapi ve rehabilitasyon kalite standartlarını, meslek standart ve yeterliliklerini belirleyebilir, uygulamasında taraf olabilir,
 23. Derneğine karşı sorumluluklarını yerine getiren üyelerine ulusal ve uluslararası referans mektupları ve istenen belgeleri düzenler, verir,
 24. Derneğin faaliyetlerini daha etkin olarak yürütmesini sağlamak için şubeler, il temsilcilikleri, komisyonlar ve çalışma grupları kurar,
 25. Üyeleri arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunur,
 26. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında farkındalık yaratmak, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için yerel yönetimler, resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, sosyal medya, basın yayın organlarını etkin olarak kullanır. Mesleği tanıtmak için yazılı ve görsel medyayı kullanır; mesleği tanıtıcı broşür, buklet, tanıtım filmi, kamu spotu veya video kullanır,
 27. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında derneğin tanıdığı veya onayladığı uzmanlık dernekleri ile ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütür, gerektiğinde ortak kongreler düzenler,
 28. Üyelerden gelen başvurular halinde, uzmanlık derneklerinin temsil ettiği konular dışında, henüz dernekleşmemiş veya yeni gelişmekte olan bir konuya ait çalışma grupları kurabilir.

BÖLÜM – III

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK VE ÜYE OLMA HAKKI

MADDE 6- En az dört yıllık üniversite düzeyinde bir fakülte yada yüksekokuldan fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi rehabilitasyon lisansı ile mezun olarak, fizyoterapist unvanı almış olanlar, fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.

Üyelik koşullarında, yukarıda belirtilen eğitim ve unvan konularında eksikliği bulunan ancak dernek amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütmek isteyen fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimi alan öğrenciler derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üye olmak isteyen öğrenciler derneğin web sayfasında yer alan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Online Fahri Üyelik Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldururlar. Ayrıca bu formu ıslak imzalı bir şekilde dernek yönetim kuruluna sunulmak üzere okul temsilcilerine teslim ederler. Okullardan alınan TC Kimlik Numaralı öğrenci listelerinden kontrol edilerek öğrencilik hali devam edenler dernek yönetim kurulu kararı ile Fahri Üyeliğe kabul edilirler. Fahri üyelerin öğrencilik hallerinin devamı dernek yönetim kurulu tarafından okullardan her öğretim yılı başında alınacak öğrenci listelerinden kontrol edilerek üyelik durumları her yıl yenilenir. Fizyoterapist unvanını kazanan fahri üyeler diplomalarını dernek yönetim kuruluna ilettikten sonra, mezuniyetlerini takip eden iki yıl içerisinde aidat ödemeksizin derneğe üye kabul edilirler. Yönetim Kurulu üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en fazla 30 gün içinde üyeliğe kabul eder veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu ilgili kişiye duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 8- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisi ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin karar alındığı tarihten itibaren geçmiş döneme ait aidatlar tahsil edilir. Üyelikten çıkarılma kararı tarihinden sonraki süreç için aidat talep edilmez. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden  dolayı  üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Yukarıdaki nedenlerle üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe kabul şartları yönetim kurulunca belirlenir.

Mesleki etik komisyonu veya Haysiyet divanı görüşleri doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan fizyoterapistler ve fizyoterapist hakkında varılan kararlar dernek tarafından kamuoyuna ilan edilir.

Özel kanunlarla üye olamayacaklarına dair hüküm bulunan ve üye olmayan meslek icracısı fizyoterapistlerin mevzuata aykırı olarak mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk ihlallerinde, dernek hukuki yollara başvurabilir.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Fahri üyelerin genel kurulda oy hakkı bulunmamaktadır.

BÖLÜM - IV

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10- Derneğin organları ve hiyerarşisi aşağıda gösterilmiştir;

 1. Genel Kurul,
 2. Haysiyet Divanı,
 3. Yönetim Kurulu,
  1. Danışma Kurulu,
  2. Mesleki Etik Kurulu,
  3. Şube/İl Temsilcileri,
  4. Çalışma Grupları,
  5. Komisyonlar;
   1. Mesleki Yetki İhlalleri İnceleme Komisyonu,
   2. Bilim Eğitim Araştırma Komisyonu,
   3. Sürekli Hizmet İçi Eğitim ve Mesleki Gelişim Komisyonu,
   4. Hukuk İşleri, Politika Belirleme ve Mevzuat Komisyonu,
   5. Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Sosyal İşler Komisyonu,
   6. Uluslararası İlişkiler Komisyonu,
   7. İl Temsilcilikleri ve Şubeler ile İlişkiler Komisyonu,
   8. Gençlik Komisyonu,
   9. Denetleme Kurulu.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 11-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

BÖLÜM - V

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ

VE TOPLANMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 13- Genel kurul 3 üç yılda bir Ekim ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 14- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ve dernek resmi web sayfasında ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 15- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 16- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3'ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları ve yedekleri üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 17- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 18- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

BÖLÜM – VI

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergeleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylanması,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Gerekli görülen hallerde ve yerlerde şube açılmasına ve şubenin feshine karar verilmesi,
 9. Yönetim kulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlanması.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 20- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Yönetim kurulu listeleri seçiminde oyların eşit olması halinde seçim en geç bir ay içinde tekrarlanır. Tekrarı yapılan genel kurul sadece seçim gündemi ile toplanır ve bu kurul da yeni liste ya da adaylar çıkamaz.

Seçiminde oyların ikinci kez eşit olması halinde listede başkan adaylarından dernek üyeliği uzun süre olan kazanır.

BÖLÜM VII

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 21- Yönetim kurulu yedi asıl yedi yedek üye olmak üzere, bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter bir sayman ve iki üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği ve fizyoterapistlik mesleğini temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak,
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 10. Dernek çalışmaları için gerekli olan hallerde hizmet satın almaya karar vermek,
 11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
 12. Derneğin yürüttüğü, kendi döneminde başlayan projelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri görev dönemleri sonlansa bile bu projeyi yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yürütmek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

MADDE 22- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

DENETLEME KURULU

MADDE 23- Denetleme kurulu üç Asıl üç Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri:

 1. En geç altı ayda ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak. 

BÖLÜM - VIII

DERNEĞİN GELİR GİDER VE BORÇLANMA USULLERİ

DERNEĞİN BORÇLANMA ÜSULLERİ

MADDE 24- Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 25- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu tarafından her yıl için bir önceki yılın aralık ayında belirlenir ve üyelere ilan edilir. Fahri üyeler üyelik aidatı ödemezler.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 26- Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, sempozyum, kongre ve kurs gibi faaliyetlerden, ticari işletme ve sponsorluktan elde edilen gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar (Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur),
 5. Banka faizleri ile kanunların izin verdiği diğer kaynaklar.

Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce merkezlerin bulunduğu valiliğe başvurması gerekir. Valilik, başvuru formunu incelenmek üzere il dernekler müdürlüğüne havale eder. Alınan belgelerin üçer adedi valilik görüşleri ile birlikte gereği için yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir. Dışişleri bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır. Sonuç, ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine on gün içinde bilgi verilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

BÖLÜM – IX

DENETİM

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 27- Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

Bu madde sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü'nden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 28- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 29- Tüzük değişikliği genel kurula katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

BÖLÜM - X

DERNEK ŞUBELERİ

MADDE 30- Dernek, Merkez Genel Kurul kararlarına yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulu'nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine, il dernekler müdürlüğüne ve dernek genel merkezine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

ŞUBE GENEL KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 31-

 1. Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili organıdır. Şube, Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 3 üç yılda bir olmak üzere Mayıs ayında yapmak zorundadır.
 2. Genel Kurul tarihlerini on beş gün önceden Genel merkeze ve üyelerine bildirmek zorundadır.
 3. Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
 4. Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.
 5. Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
 6. Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar verir.
 7. Mevzuatta Şube Genel Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 32-

 1. Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler 3 üç yıllık süre için seçilirler.
 2. Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği, il dernekler müdürlüğüne ve derneğin genel merkezine bildirir.
 3. Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defteri'ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu'na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
 4. Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu çalışır.
 5. Şube yönetim kurulu sorumluluğu alarak dernek merkezinden koordineli olarak sosyal, bilimsel, toplumsal farkındalığa yönelik aktiviteler düzenler,
 6. İldeki fizyoterapistlerle iletişim ağı kurar, derneğe üye yapar, veri toplar, sorunları belirler, çözüm önerileri geliştirir dernek genel merkezine ulaştırır,
 7. Mevzuatta Yönetim Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır,
 8. Şubeler yıllık aidat ve bağışları genel merkezine aylık dönemler halinde gönderir, toplanan kaynaklar merkezin uygun gördüğü miktarda veya oranda şubeye aktarılır.
 9. Şube olmayan illerde il temsilciliği kurulabilir.

ŞUBE DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

MADDE 33-

 1. Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler.
 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

MADDE 34- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye için seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir. Bununla birlikte şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

BÖLÜM XI

TEMSİLCİLİK

MADDE 35- Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

TEMSİLCİLİK AÇMA YETKİSİ

MADDE 36- Yönetim Kurulu illerde ve ilçelerde temsilcilik açma ve temsilci belirleme yetkisine sahiptir. Temsilcilikler; aynı ya da farklı ilde başka temsilcilik açamaz, temsilci atayamaz. Ancak, ilçe temsilciliklerinin atanmasında, il temsilciliğinin eğilimi Yönetim Kurulunca dikkate alınır. 

TEMSİLCİ SAYISI

MADDE 37- Bir ilde Kurulacak Temsilciliğe en fazla beş, ilçelerde ise en fazla üç kişi temsilci olarak atanır. Yönetim Kurulu, bunlardan birisini temsilci olarak belirlerken il üyelerinin eğilimlerini dikkate alır. 

TEMSİLCİLİĞİN GÖREVLERİ

MADDE 38-

 1. Yetki belgesi alınması koşulu ile üye aidatlarını toplamak
 2. Kamu ve özel kişiler nezdinde Derneği temsil etmek
 3. Temsilciliğin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Derneğin sağladığı ödenekle harcama yapmak. Temsilciliklerin Dernek adına yapacakları giderler o ildeki toplam üye aidatının % 25’ini geçemez. Gerekli hallerde ve taleplerde Yönetim Kurulu kararı ile bu oran artırılabilir.

KARARLARIN ALINMA ŞEKLİ

MADDE 39-  Bir Temsilcilik bölgesindeki temsilciler kararlarını oyçokluğu ile alır.

YETKİ DEVRİ YASAĞI

MADDE 40- Temsilciler, temsil yetkisini tamamen veya kısmen başkasına kullandıramaz.

TEMSİLCİLİK GÖREVİNDEN ALMA

MADDE 41- Yönetim Kurulu, görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen temsilcileri görevden alabilir, temsilciliği feshedebilir, ilan eder.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

MADDE 42- Bu Yönerge Genel Kurulca kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve Dernek Yönetim Kurulunca yürütülür. 

BÖLÜM – XII

DERNEK; DİVAN, KURUL ve KOMİSYONLARI

DANIŞMA KURULU

MADDE 43- Fizyoterapi alnında derneğin kurumsal hafızasını devam ettirmek, önceki tecrübeleri aktarmak ve mesleki her türlü çalışmaları hakkında görüş vermek amacıyla oluşturulan kuruldur. Daha önce Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanlığı yapanlar doğal üye olur.

HAYSİYET DİVANI

Madde 44- Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve/veya uzmanlaşmış fizyoterapi dernek üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören, derneğin ilkeleri ve mesleki etiğe aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyen ve Divan tarafından verilen kararı uygulayan kuruldur. Mesleki Etik Kurul tarafından ve/veya şahsen Türkiye Fizyoterapistler Derneği üyeleri tarafından iletilen fizyoterapi mesleğine ilişkin konularda son karar veren mercidir. Fizyoterapistlerin mesleklerini kötüye kullanma ve diğer etik ihlallerine istinaden ceza verir. Divan, Genel Kurulda önerilenlerden seçilir. Kurul Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin resmi web sayfasında ilan ettiği Türk Fizyoterapistleri İçin Etik İlkeleri dikkate alır.

MESLEKİ ETİK KURULU

MADDE 45- Fizyoterapist çalışmalarının uygunluğuna ilişkin hukuksal girişimlerde bulunur. Fizyoterapistlerin çalışma hayatında mesleklerini icrasında ihmal ve istismar yapması konusunda yapılan şikayetler ve Mesleki Yetki İhlalleri İnceleme Komisyonu raporlarına istinaden hukuksal girişimlerde bulunur. Bu konularda şikâyetleri alır, değerlendirir, cezalar verir, etik kurulun aldığı kararlar gerekli hallerde Haysiyet Divana iletilebilir. Kurul, Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 7 kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer. Faaliyetlerinin Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin resmi web sayfasında ilan ettiği Türk Fizyoterapistleri İçin Etik İlkeleri uyarınca yürütür.

MESLEKİ YETKİ İHLALLERİ İNCELEME KOMİSYONU

MADDE 46- Fizyoterapist olmayan meslek dışı kişilerin fizyoterapist ünvanı ile çalışmalarına ile fizyoterapistlerin çalışma hayatında mesleklerini icrasında ihmal ve istismar yapması konusunda şikayetleri alır, değerlendirir, gerektiğinde etik komisyonuna gönderir. Komisyon, Dernek Yönetim Kurulundan üç üye ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi dört üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer. Faaliyetlerinin Türkiye Fizyoterapistler Derneği’nin resmi web sayfasında ilan Türk Fizyoterapistleri İçin Etik İlkeleri uyarınca yürütür.

BİLİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU

MADDE 47- Derneğin bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmak, fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokulları/fizyoterapi rehabilitasyon bölümleri arasında eğitim açısından koordinasyon sağlamak amacı ile çalışmalar yapar. Komisyon üyeleri; fizyoterapist yetiştiren okulları temsilen iki üye (birim sorumlusu ve/veya görevlendireceği fizyoterapist öğretim üyeleri), derneği temsilen üç üye (merkez ve/veya şube yönetimlerinden), fizyoterapi eğitimi konusunda çalışan diğer fizyoterapistler arasından genel kurul tarafından üç yılda bir seçilen iki üyeden olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Bu kişileri belirleme yetkisi dernek yönetim kuruluna aittir. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer.

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE MESLEKİ GELİŞİM KOMİSYONU

MADDE 48- Derneğin mezuniyet sonrası ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Türkiye Fizyoterapistler Derneği Hizmet İçi Eğitim Yönergesi uyarınca yürütülmesini sağlar. Komisyon, Dernek Yönetim Kurulundan 3 (üç) üye ile Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 4 (dört) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer. Faaliyetlerinin Türkiye Fizyoterapistler Derneği Sürekli Hizmet İçi Eğitim ve Mesleki Gelişim Yönergesi uyarınca yürütür.

HUKUK İŞLERİ, POLİTİKA BELİRLEME VE MEVZUAT KOMİSYONU

MADDE 49- Fizyoterapi alanı ile ilgili mevzuat oluşturma çalışmalarına destek verir, mevzuatta yer alan ya da alması gereken mesleki istihdam alanlarına ve özlük haklarına ilişkin çalışmalar yapar, rapor hazırlar, ilgili mercilere ulaştırır. Dernek avukatı ile birlikte çalışır. Mesleğe ilişkin konularda gerektiğinde hukuksal mücadele yapar, dava açar, müdahil olur, varsa açılan davaları takip eder. Derneğin Yönetim Organlarından gelen yasalarla ilgili talepleri inceler, çalışmalar yapar ve takip eder. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında fizyoterapistleri ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası politika belgelerini takip eder, politika belirleme süreçlerine katılır. Komisyon, Dernek Yönetim Kurulundan 3 üç üye ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 4 dört üye olmak üzere toplam 7 yedi kişiden oluşur. Konularla ilgili alt komisyonları kurabilir ve alanda deneyimli fizyoterapistleri alt komisyona davet eder. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer.

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

MADDE 50- Fizyoterapistlik mesleği ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında yazılı ve görsel medya ile sosyal medya araçlarını kullanır. Bu konuda sosyal etkinlikler yapar. Komisyon, Dernek Yönetim Kurulundan 3 üç üye ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 4 dört üye olmak üzere toplam 7 yedi oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

MADDE 51- Fizyoterapistlik mesleği ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik uluslararası çalışmaları organize eder. Komisyon, Dernek Yönetim Kurulundan 3 üç üye ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 4 dört üye olmak üzere toplam 7 yedi kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer.

İL TEMSİCİLİKLERİ VE ŞUBELERLE İLİŞKİLER KOMİSYONU

MADDE 52- İllerde temsilcilik kurulması ya da şube açılmasına ilişkin çalışmaları yürütür. Komisyon, Dernek Yönetim Kurulundan 3 üç üye ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilen dernek üyesi 4 dört üye olmak üzere toplam 7 yedi kişiden oluşur. Komisyonun görev süresi Yönetim Kurulu ile birlikte sona erer.

GENÇLİK KOMİSYONU

MADDE 53- Üniversitelerde fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimi almakta olan öğrencilerin Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile ilişkilerini oluşturur, öğrencileri ile Dernek arasında köprü görevi yapar, öğrenci faaliyetleri ile ilişkili resmi ve yasal altyapı desteğini sağlar. Öğrencilerin Türkiye Fizyoterapistler Derneği tanımalarını ve faaliyetlerinden haberdar olmalarını sağlar. Öğrencilerin mesleki gelişmelerine ve öğrenci sorunlarının çözümüne olabildiğince yardımcı olur. Öğrencileri, Derneğin çeşitli yönetim ve sosyal amaçlı çalışmalarına katılımlarını sağlar. Derneğin üniversiteler ile olması gereken işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunur, ayrıca öğrencilerin birbirleri ile etkileşimlerini arttırır, dünya ile entegrasyonunu ve mesleki kültür ve eğitimine katkı sağlar. Komisyon, Gençlik Komisyonu Yönergesine uygun seçilen yedi yönetim kurulu ve Denetim kuruluna seçilen Dernek Yönetiminde bulunan sorumlu iki üye olmak üzere toplam dokuz (9) kişiden oluşur. Komisyonun 7 kişilik Yönetim Kurulu okulda düzenlenecek herkesin aday olabileceği bir seçim ile belirlenmesi sonrasında belirlenen okul temsilcileri arasından, her yıl Kasım ayında yenilenir. Faaliyetlerini, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu Yönergesi uyarınca yürütür.

BÖLÜM XIII

ÇALIŞMA GRUPLARI VE İLETİŞİM AĞLARI

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 54- Fizyoterapistler fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yaygın klinik ve akademik çalışma olan konuları ele alanlarında uzmanlaşmış çalışma grupları kurulabilir. Bu gruplar uzmanlaşmış alanlarda çalışan üye fizyoterapist ve fizyoterapist akademisyenlerden oluşur. Faaliyetlerinin Türkiye Fizyoterapistler Derneği Çalışma Grupları Yönergesi uyarınca yürütülmesini sağlar.

UZMANLAŞMIŞ FİZYOTERAPİ DERNEKLERİ

MADDE 55- Uzmanlaşmış Fizyoterapi Dernekleri, tüzükleri gereği üyelerinin tamamı fizyoterapist olan, yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türkiye Fizyoterapistler Derneği üyesi olan ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından tanınan derneklerdir. Gereken durumlarda, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT) ve Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu-Avrupa Bölgesi (WCPT-Europe) için bu derneklerin Türkiye Fizyoterapistler Derneği tarafından tanınırlığı belgelenir. Türkiye Fizyoterapistler Derneği bünyesi içinde bu derneklerin temsil ettiği uzmanlık alanlarına giren çalışma grupları kurulamaz. Uzmanlaşmış Fizyoterapi Dernekleri, fizyoterapi alanında yaygın klinik ve akademik çalışma olan konuları ele alır, ulusal ve uluslararası derneklere üye olabilir, uzmanlaştığı konusunda bilimsel toplantılar, farkındalık çalışması yapar, etik ihlaller olduğu taktirde Türkiye Fizyoterapistler Derneği tanımayı durdurur. Uzmanlaşmış dernek her yıl Türkiye Fizyoterapistler Derneği ye rapor verir.

BÖLÜM XIV

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DERGİSİ

MADDE 56- Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin sahibi olduğu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi editörünün ve yayın kurulunun belirlenmesi amacıyla dernek yönetim kurulunca 4 yılda bir açık çağrı ilan edilir. Editörün ve yayın kurulunun görev süresinin sonunda görev sürelerinin dolduğu yazı ile kendilerine tebliğ edilir. Editör değişimi ocak ayında olur. 

BÖLÜM XV

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 57- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 58- Dernek Tüzüğü'nde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

21. Ekim. 2018

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ

 

Ekim 2018-ANKARA